Information om skydd av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Här hittar du all information om insamling och behandling av dina personuppgifter:
Initiates file downloadDataskyddsinformation enligt artikel 13.3 i dataskyddsförordningen

DATASKYDDSPOLICY FÖR SEMAS WEBBPLATS

1. Dataskydd i överblick

Allmän information

Följande information ger en överblick av vad som sker med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen. Närmare information om ämnet dataskydd finner du i dataskyddspolicyn som följer efter denna text.

Registrering av data på vår webbplats

Vem är ansvarig för dataregistreringen på denna webbplats?

Databearbetningen på denna webbplats genomförs av webbplatsoperatören. Operatörens kontaktuppgifter finner du i webbplatsens redaktionsruta.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter registreras för det första på så sätt att du delger oss dem. Härvid kan det t.ex. vara frågan om uppgifter som du skriver in i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter registreras automatiskt av vårt datasystem vid besöket på webbplatsen. Detta är framförallt tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkten när sidan har öppnats). Registreringen av dessa uppgifter sker automatiskt när du besöker vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna registreras för att garantera ett felfritt tillhandahållande av webbplatsen. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du i fråga om dina uppgifter?

Du har när som helst rätt att kostnadsfritt få information om ursprunget, mottagaren och syftet för dina sparade personuppgifter. Dessutom har du rätt att begära att dessa uppgifter rättas, spärras eller tas bort. Angående detta och andra frågor som gäller dataskydd kan du när som helst vända dig till oss under den adress som anges i redaktionsrutan. Dessutom har du rätt att besvära dig hos den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Analys-tools och Tools från tredje part

Vid besöket på vår webbplats kan ditt surf-beteende utvärderas statiskt. Detta sker framför allt med cookies och sk analysprogram. Analysen av ditt surf-beteenden sker i allmänhet anonymt; surf-beteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan förbjuda denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa tools. Närmare information om detta finner du i dataskyddspolicyn som följer.

Du kan förbjuda denna analys. Du informeras om dina möjligheter att förbjuda i denna dataskyddspolicy.

2. Allmän och obligatorisk information

Dataskydd

Operatören av denna webbplats tar mycket allvarligt på skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med gällande lagstadgade dataskyddsföreskrifter samt denna dataskyddspolicy.

När du använder denna webbplats registreras olika personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter med vilka du kan identifieras personligen. Föreliggande dataskyddspolicy förklarar vilka uppgifter vi registrerar och vad vi använder dem till. Vi förklarar också hur och för vilket syfte detta sker.

Vi påpekar att det kan förekomma säkerhetsluckor vid dataöverföring över Internet (t.ex. e-post-kommunikation). Ett fullständigt säkert skydd mot att tredje part får tillgång till uppgifterna är inte möjligt.

Information om ansvarig instans

De ansvariga för databearbetningen på denna webbplats är:

SEMA GmbH 
Computer Software und Hardware-Vertrieb
Salzstraße 25
87499 Wildpoldsried

Telefon: +49 8304 - 939 0
E-Mail: info@sema-soft.com

Ansvarig instans är den fysiska eller juridiska person som, ensam eller i samförstånd med andra, beslutar om syftena och sätten att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett tidigare givet samtycke. Ett informellt meddelande via e-post till oss räcker. Legaliteten av databehandlingen utförs fram till återkallandet förblir oförändrad genom återkallandet.

Rätt till besvär hos den ansvariga tillsynsmyndigheten

Om dataskyddsrättsliga övergrepp sker har offret rätt att besvära sig hos den ansvariga tillsynsmyndigheten. Den ansvariga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den dataskyddsansvarige (Landesdatenschutzbeauftragte) för det förbundsland där vårt företag är baserat. En lista på de dataskyddsansvariga och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataöverföring

Du har rätt att överlämna de uppgifter som vi automatiskt bearbetar på grundval av ditt medgivande eller för att uppfylla ett avtal, till dig själv eller tredje part, i ett vanligt maskinläsbart format. Om du kräver att uppgifterna ska överföras till en annan ansvarig, sker detta endast i den utsträckning som det är tekniskt möjligt.

SSL- resp. TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och som skydd vid överföringen av konfidentiell information, 

såsom beställningar eller förfrågningar, används en SSL- resp. TLS-kryptering för den information som du skickar till oss som webbplatsoperatör. En krypterad förbindelse kan du identifiera genom adressraden i din webbläsare växlar från “http://” till “https://” och en lås-symbol visas i den.

När SSL- resp. TLS-Krypteringen är aktiverad kan tredje parter inte läsa de uppgifter som du överför till oss.

Information, spärrande, borttagning

Inom ramen för gällande lagstadgade bestämmelser har du när som helst rätt att kostnadsfritt få information om databearbetningens ursprung, mottagare och syfte och vid behov har du rätt att rätta, spärra eller ta bort denna information. Angående detta och andra frågor som gäller personuppgifter kan du när som helst vända dig till oss under den adress som anges i redaktionsrutan.

Förbjudande av reklammejl

Härmed förbjuds användandet av adressen som anges i redaktionsrutan för att sända icke uttryckligen begärt reklam- och informationsmaterial. Operatören av webbplatsen förbehåller sig uttryckligen rätten till rättsliga åtgärder i det fall att oönskad reklaminformation skickas, exempelvis i form av e-post spam.

3. Dataskyddsansvarig

Lagstadgad dataskyddsansvarig

Vi har utsett en dataskyddsansvarig för vårt företag.

IDKOM Networks GmbH
Thomas Hug
Dieselstrasse 1
87437 Kempten

Telefon: +49 831 - 59090 400
E-Mail: datenschutz@idkom.de

4. Registrering av data på vår webbplats

Cookies

Webbplatsen använder delvis så kallade cookies. Cookies orsakar inga skador på din dator och innehåller inte datavirus. Cookies är till för att göra vårt erbjudande användarvänligare, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lämnas på din dator och sparas i webbläsaren.

De flesta cookies vi använder är sk "Session-Cookies". De tas bort automatiskt när besöket avslutas. Andra cookies sparas på din maskin ända tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad när cookies sätts och godkänna cookies endast i individuella fall, generellt förbjuda dem eller aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies avaktiveras kan denna webbplats funktion vara begränsad.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du önskar (t.ex. varukorgen) sparas på grundval av GDPR Art. 6.1 lit. f . För att tekniskt felfritt och optimerat kunna tillhandahålla sina tjänster har Webbplatsoperatören ett berättigat intresse att spara cookies. I den utsträckning som andra cookies (till exempel cookies för att analysera ditt surf-beteende) sparas, behandlas dessa separat i dataskyddspolicyn.

Server loggfiler

Webbplatsens operatör samlar in och sparar automatiskt information i så kallade server loggfiler, som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Dessa är:

  • Webbläsarens typ och version
  • Vilket operativsystem som används
  • Referrer URL
  • Den tillgripande datorns Hostname
  • Tidpunkt för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa uppgifter sammanförs inte med andra datakällor.

Grundvalen för databearbetningen är GDPR Art. 6.1 lit. f, som tillåter databearbetning för att uppfylla ett avtal eller för avtalsförberedande åtgärder.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss med hjälp av ett kontaktformulär, kommer uppgifterna i detta kontaktformulär inklusive de kontaktuppgifter som du har angett där, att sparas hos oss för att kunna bearbeta din förfrågan och frågor som eventuellt kommer senare. Dessa uppgifter ger vi inte vidare utan ditt samtycke.

Bearbetningen av uppgifterna som du har angett i kontaktformuläret sker därmed uteslutande på grundval av ditt samtycke (GDPR Art. 6.1 lit. a ). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Ett informellt meddelande via e-post till oss räcker. Legaliteten av databehandlingsprocesserna som har utförs fram till återkallandet förblir oförändrad genom återkallandet.

Uppgifterna som du har angett i kontaktformuläret förblir hos oss ända tills du kräver att de ska tas bort, återkallar ditt samtycke eller syftet med datalagringen försvinner (t.ex. efter avslutad bearbetning av din förfrågan). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagringsperioden – påverkas inte.

5. Analys Tools och reklam

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner i webbanalystjänsten Google Analytics. Den tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics använder så kallade "Cookies". Det är textfiler som sparas på din dator och möjliggör en analys av hur du har använt webbplatsen. Den information om din användning av denna webbplats som har genererats med hjälp av cookies, överförs i allmänhet till en Google-server i USA och sparas där.

Sparandet av Google-Analytics-Cookies sker på grundval av GDPR Art. 6.1 lit. f. För att optimera både sitt erbjudande och sin reklam på nätet har Webbplatsoperatören ett berättigat intresse att analysera surf-beteendet.

IP anonymisering

På denna webbplats har vi aktiverat funktionen IP-anonymisering. Det gör att Google inom medlemsstaterna av Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer att förkorta IP-adressen innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överföras hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter över webbplatsaktiviteten och för att tillhandahålla övriga tjänster som har att göra med webbplatsanvändning och Internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som din webbläsare har överfört inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med annan data från Google.

Browser Plugin

Du kan förhindra sparandet av cookies genom att ställa in ditt webbläsarprogram på det sättet; men vi påpekar att du då inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Dessutom kan du genom att hämta och installera den browser-plugin som finns tillgänglig på nedanstående länk förhindra att de uppgifter som har genererats med hjälp av cookies angående din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) registreras och bearbetas av Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Förbjudande av dataregistrering

Du kan förhindra Google Analytics registrerar dina uppgifter genom att klicka på följande länk. En Opt-Out-Cookie sätts, vilken förhindrar att dina uppgifter registreras vid senare besök på webbplatsen: Avaktivera Google Analytics.

Ytterligare information om hanteringen av användarinformation med Google Analytic finner du i Googles dataskyddspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Bearbetning av orderdata

Vi har slutit ett avtal med Google om bearbetning av orderdata och tillämpar de tyska dataskyddsmyndigheternas stränga bestämmelser i sin helhet vid användningen av Google Analytics.

Demografiska egenskaper med Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen "Demografiska egenskaper" i Google Analytics. Därmed kan man framställa rapporter som innehåller information om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter stammar från intresserelaterad reklam från Google samt besökardata från tredje part. Dessa uppgifter kan inte allokeras till en bestämd person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion med visningsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda att dina uppgifter registreras av Google Analytics så som det förklaras i punkten "Förbjudande av dataregistrering".

6. Newsletter

Newsletter-uppgifter

Om du vill erhålla det Newsletter som erbjuds på webbplatsen, behöver vi en e-postadress samt information som gör det möjligt för oss att kontrollera att den angivna e-postadressen tillhör dig och att du är införstådd med mottagandet av vårt newsletter. Ytterligare uppgifter registreras inte resp. registreras på frivillig basis. Dessa uppgifter använder vi uteslutande för att skicka den önskade informationen och ger den inte vidare till tredje part.

Bearbetningen av uppgifterna som du har angett i newsletter-formuläret sker därmed uteslutande på grundval av ditt samtycke (GDPR Art. 6.1 lit. a ). Du kan när som helst återkalla ditt samtycket för sparande av uppgifter, e-postadress samt användningen av dessa för att skicka vårt newsletter, exempelvis med hjälp av länken "Annullera" i vårt newsletter. Legaliteten av databehandlingsprocesserna som redan har utförs förblir oförändrad genom återkallandet.

De uppgifter som du har lämnat oss för att erhålla ditt newsletter sparas endast ända tills du annullerar beställningen och tas bort efter avbeställningen av vårt newsletter. Uppgifter som är sparade hos oss för andra syften (t.ex. e-mailadresser för medlemsområdet) berörs inte av detta.

7. Plugins och Tools

YouTube

Vår webbplats använder Plugins från webbplatsen YouTube som tillhandahålls av Google. Operatören av webbplatsen är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

När du besöker en av våra webbsidor som är utrustad med en YouTube-Plugin, upprättas en förbindelse till YouTubes servrar. Därvid meddelas det till YouTube-Servern, vilken av våra sidor du har besökt.

När du har loggat in på din YouTube-Account, gör du det möjligt för YouTube att allokera ditt surf-beteende direkt till din personliga profil. Detta kan du förhindra genom att logga ut från din YouTube-Account.

Användningen av YouTube sker för att framställa vårt erbjudande på nätet på ett attraktivt sätt. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med GDPR Art. 6.1 lit. f .

Ytterligare information om hanteringen av användarinformation finner du i YouTubes dataskyddspolicy under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts

För att uppnå enhetliga textformat använder denna webbplats Sk Web Fonts som tillhandahålls av Google. För att kunna visa texter och fonter på korrekt sätt laddar din webbläsare de Web Fonts som krävs i webbläsarens cache när en sida öppnas.

För detta syfte måste den webbläsare som du använder upprätta en förbindelse till Googles servrar. På grund av detta får Google veta att vår webbplats har öppnats från din IP-adress. Google Web Fonts används för att vi vill presentera vårt erbjudande på nätet på ett enhetligt och attraktivt sätt. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med GDPR Art. 6.1 lit. f .

Om din webbläsare inte stöder Browser Web Fonts används en standardfont från din dator.

Ytterligare informationer om Google Web Fonts finner du under  https://developers.google.com/fonts/faq och i dataskyddspolicyn från Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Via en API använder denna webbplats karttjänsten Google Maps. Den tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din 

IP-adress. Denna information överförs i allmänhet till en Google-server i USA och sparas där. Operatörerna av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring.

Google Maps används för att vi vill presentera vårt erbjudande på nätet på ett attraktivt sätt och för att man enkelt ska kunna hitta de platser vi anger på vår webbplats. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med GDPR Art. 6.1 lit. f .

Ytterligare information om hanteringen av användarinformation finner du i Googles dataskyddspolicy: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.